ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญของการตัดสินใจซื้อและความพึงพอใจ ต่อการใช้น้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นางสาว รวิษฎา อภิรักษ์สุตานนท์
สำนักพิมพ์ ม.หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 09000002
เลข ISBN 00000000
ปีที่นำเข้า 2015-08-06
จำนวนหน้า 163
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ มี 3 ประการ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์ ยี่ห้อ deconex ของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ 2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของเจ้าหน้าที่ 3.เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจขึ้นเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้สัมพันธ์กับความพึงพอใจ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10