ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นตรายี่ห้อของไทย ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พิพัฒน์ กาญจนบัตร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง สถาบันอุดมศึกษา - นักศึกษา - กรุงเทพฯ - ทัศนคติ
รหัสหนังสือ­ 09000060
เลข ISBN 974-677-1558
ปีที่นำเข้า 2015-12-04
จำนวนหน้า 119
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับตรายี่ห้อสินค้าแฟชั่นของไทยจากสื่อชนิดต่างๆกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นตรายี่ห้อไทยของผูบริโภค
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10