ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อราคาตลาดหลักทรัพย์หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ธัญวรัตม์ พันธุ์แก้ว.
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง อัตราส่วนทางการเงิน.
รหัสหนังสือ­ 09001594
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-05-16
จำนวนหน้า 144
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราส่วนทาง การเงินที่มีผลต่อราคาตลาดหลักทรัพย์หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากการสรุปข้อมูลหลักทรัพย์ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 7 หลักทรัพย์ การศึกษาในครั้งนี้ใช้ อัตราส่วนทางการเงิน 10 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ อัตราส่วนหนี้สินต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น กําไรต่อหุ้น อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร อัตราส่วนความสามารถชําระ ดอกเบี้ย อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตรา ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว และราคาปิดของ ราคาตลาดหลักทรัพย์เป็นรายไตรมาส ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2547 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2556 และใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) ซึ่งพิจารณา ทิศทางของความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(Coefficient of Correlation : r) ทดสอบ ความสัมพันธ์ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ราคาตลาดหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างมี ความสัมพันธ์กับอัตราส่วนทางการเงินทั้งหมดจํานวน 8 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราส่วนหมุนเวียน สินทรัพย์ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น กําไรต่อหุ้น อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตรา ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ส่วนอัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วน สภาพคล่องหมุนเร็วไม่มีความสัมพันธ์กับราคาตลาดหลักทรัพย์ และอัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่า หุ้นทางบัญชีมีความสัมพันธ์กับราคาตลาดของหลักทรัพย์ 6 หลักทรัพย์ใน 7 หลักทรัพย์ ผล การศึกษาชี้ให้เห็นว่าอัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีเป็นอัตราส่วนทางการเงินหลักที่มี ความสัมพันธ์กับราคาตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับราคาตลาด หลักทรัพย์ แสดงว่าสามารถใช้อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีเป็นตัวแปรสําคัญในการ อธิบายแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆประกอบก่อน ตัดสินใจลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดหรือช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนให้น้อยที่สุด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10