ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพย์ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทฤษฎี
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พงศ์ปณต โตศิลานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน.
รหัสหนังสือ­ 09001680
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 83
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด การศึกษาค้นคว้าอิสระความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทฤษฎี F-Score วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนาทฤษฎี F-Score มาประยุกต์ใช้กับบริษัทกลุ่มบริการ หมวดท่องเที่ยวและสันทนาการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ จํานวน 12 บริษัท โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2556 โดยมุ่งเน้นหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินที่นามาใช้ในสมการกับคะแนนที่ได้รับกับอัตราผลตอบแทน อัตราส่วนทางการเงินและราคาหลักทรัพย์ โดยทดสอบสมมติฐานด้วยเครื่องมือทางสถิติที่ระดับความเชื่อมันที่ 95% หรือระดับนัยสาคัญที่ร้อยละ 0.05 รวมทั้งศึกษา ความสามารถในการทํากําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์จากกลยุทธ์ Buy and Hold โดยใช้ คะแนน F-Score จากการศึกษาพบว่าการนําสมการและคะแนน F-Score มาใช้กับบริษัทในกลุ่มบริการ หมวดท่องเที่ยวและสันทนาการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจํานวน 12 บริษัท F-Score เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพน้อยเมื่อนํามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีเพียง 1 บริษัท จาก 6 บริษัท ที่ได้คะแนนสูงสุดมากที่สุด และบริษัทที่ได้คะแนนต่ําสุดมากที่สุด ที่คะแนนของสมการ F-Score มี ความสัมพันธ์กับความอัตราผลตอบแทนอย่างมีนัยสาคัญในขณะเดียวกันสามารถในการนําคะแนนของ F-Score ไปประยุกต์ใช้เพื่อทํากําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์โดยวิธี Buy and Hold ได้เพียง 1 บริษัท เท่านั้นที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10