ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ : กรณีศึกษากองทุนรวม ตลาดเงินในเครือของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศไทยอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ปารณีย์ ทิพย์สุขวัฒนา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง กองทุนรวม.
รหัสหนังสือ­ 09001681
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 82
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ เนื่องจากในภาวะที่เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง และอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ํา การลงทุนในกองทุนรวมจึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักลงทุน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ทางผู้จัดทําได้ใช้กรณีศึกษาของกองทุนรวมตลาดเงินในเครือของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศไทย โดยใช้วิธีทางการสร้างสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regres-sion Analysis) โดยมีตัวแปรอิสระที่นํามาพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ อัตราการเปลี่ยนแปลงของพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน (Government Bond), อัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (Inflation rate), อัตราการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน สาหรับลูกค้าทั่วไปโดยเฉลี่ยจากธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง (BBL,KTB,SCB,KBANK ,BAY), อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตราสารหนี้ทั้งระบบ (Net Asset Value) และอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (Private Con-sumption Index) ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ตัวแปรที่อธิบายความสัมพันธ์ที่มีต่ออัตราของกองทุนรวมตราสารหนี้ โดยใช้กรณีศึกษากองทุนรวมตลาดเงินในเครือของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 6 เดือน (Government Bond) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ.
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10