ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อ ดอลลาร์สหรัฐ ฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร ค่าเงินบาทต่อเยน และค่าเงินบาทต่อหยวน
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กนกพร เฉลิมพนาพันธ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง อัตราแลกเปลี่ยน
รหัสหนังสือ­ 09001683
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 144
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร ค่าเงินบาทต่อเยน และค่าเงินบาทต่อหยวน ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เงินสํารองระหว่างประเทศ (FER) ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (IR) ส่วนต่างอัตราเงินเฟ้อ (INF) ดุลบัญชีเดินสะพัด (CA) ดุลบัญชีเงินทุน (FER) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร ค่าเงินบาทต่อเยน รวมถึงทิศทางและระดับความสัมพันธ์ ของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร ค่าเงินบาทต่อเยน และค่าเงินบาทต่อหยวน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ผลการศึกษาพบว่า เงินสํารองระหว่างประเทศ (FER) มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริง (REER) มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร และค่าเงินบาทต่อเยน ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดุลบัญชีเงินทุน (FA) มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อยูโร และค่าเงินบาทต่อหยวนในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งตรงตามสมมติฐาน ที่ตั้งไว้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างไทยกับญี่ปุ่น (IR_THB_JPY) และส่วนต่างอัตราเงินเฟ้อ ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น (INF_THB_JPY) มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อเยนในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อเยนในทิศทางตรงกันข้ามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และส่วนต่างอัตราเงินเฟ้อระหว่างไทยกับจีน (INF_THB_CNY) มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินบาทต่อหยวนในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สําหรับตัวแปรดุลบัญชีเดินสะพัด (CA) เป็นตัวแปรที่ไม่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเงินบาทต่อยูโร ค่าเงินบาทต่อเยน และค่าเงินบาทต่อหยวน.
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10