ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การประเมินความสำคัญของพฤติกรรม ความพึงพอใจ และการรับรู้ ที่มีอิทธิพลต่อระดับความต้องการทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีผู้มีประกันภัยรถยนต์ในจังหวัดนครสวรรค์อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พีระ คงคาวิทูร.
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง ประกันอุบัติเหตุ.
รหัสหนังสือ­ 09001684
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 164
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด การศึกษาเรื่องการประเมินความสําคัญของพฤติกรรม ความพึงพอใจ และการรับรู้ ที่มีอิทธิพลต่อระดับความต้องการทําประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีผู้มีประกันภัยรถยนต์ในจังหวัดนครสวรรค์ วัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงภัย ความพึงพอใจ ในการได้รับบริการด้านการประกันภัยรถยนต์ การรับรู้เกี่ยวกับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วน บุคคล ของผู้บริโภครายย่อยซึ่งมีประกันภัยรถยนต์อยู่ก่อนแล้ว และ เพื่อค้นหาสมการเส้นตรงที่สามารถประเมินน้ําหนักความสัมพันธ์ของปัจจัยข้างต้นกับความต้องการทําประกันวินาศภัย ประเภทการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จากการศึกษาพบว่า การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยและความพึงพอใจในการได้รับบริการด้านการประกันภัยรถยนต์ มีความสัมพันธ์กับความต้องการทําประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 การรับรู้เกี่ยวกับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับความต้องการทําประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10