ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลเพื่อการนำเสนอขายประกันชีวิตกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มุ่งหวังที่จะทำประกันอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศิริพงษ์ อัครเรืองมนตรี.
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง ประกันชีวิต.
รหัสหนังสือ­ 09001685
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 359
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา พฤติกรรมของผู้มุ่งหวัง ในการเปิดรับข้อมูลประกันชีวิตเกี่ยวกับการนําเสนอขาย เพื่อให้ทําประกันชีวิต และศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลเพื่อการนําเสนอขายประกันชีวิต กับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มุ่งหวังที่จะทําประกัน โดยขอบเขตประชากรคือ ผู้มุ่งหวังที่ถูกนําเสนอข้อมูลประชีวิตเพื่อขาย อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมา เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 384 ชุด เป็นการสุ่มเขตที่จะเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น พฤติกรรมการตอบสนองของผู้มุ่งหวังกับปัจจัยส่วนบุคคล และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมการตอบสนอง กับ ปัจจับส่วนบุคคล จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการตอบสนองการเปิดรีบข้อมูล เพื่อการนําเสนอขายประกันชีวิตในด้านช่องทางการนําเสนอส่วนใหญ่ ให้การยอมรับการนําเสนอต่อหน้า ด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้นําเสนอ ส่วนใหญ่ให้การยอมรับเพศตรงข้ามผู้มุ่งหวังและมีวัยใกล้เคียงกันกับผู้มุ่งหวัง ด้านลักษณะด้านบุคคลิกภาพของผู้นําเสนอ ส่วนใหญ่ให้การยอมรับเพศตรงข้ามผู้มุ่งหวังและมีวัยใกล้เคียงกันกับผู้มุ่งหวัง ด้านลักษณะด้านบุคลิกภาพของผู้นําเสนอ ส่วนใหญ่ให้การยอมรับลักษณะที่เป็นกันเองของผู้นําเสนอ ด้านภาษาและเนื้อหาที่ใช้ในการนําเสนอ ส่วนใหญ่ ให้การยอมรับ การอธิบายด้วยคําทั่วๆไปหลีกเลี่ยงคําเฉพาะ อธิบายข้อดีและข้อด้อยของการทําประกันชีวิต ส่วนที่นําเสนอทางโทรศัพท์ ควรอธิบายให้ละเอียดทุกหัวข้อของกรมธรรม์ ในด้านการตอบสนองกรณี มีข้อสงสัย ผู้มุ่งหวังจะรอถามเป็นระยะๆ หากไม่เห็นด้วย ส่วนใหญ่ก็จะคัดค้านอย่างสุภาพ ด้านสื่อประกอบการเสนอขาย ส่วนใหญ่ให้การยอมรับเอกสารจากบริษัท หากมีการแนะนําเว็ปไซต์ ส่วนใหญ่ให้เปิดดูพร้อมการนําเสนอขาย กรณีหากไม่สนใจซื้อ ส่วนใหญ่ผู้มุ่งหวังจะปฏิเสธ บ่ายเบี่ยง, หากสนใจซื้อส่วนใหญ่จะนัดหมายภายหลัง พฤติกรรมการตอบสนองการเปิดรับข้อมูลเพื่อการนําเสนอขายประกันชีวิตในด้านเวลาที่ใช้ ช่วงเวลาที่โทรติดต่อเป็นครั้งแรก หรือ ช่วงเวลาที่ติดต่อหรือนัดพบ ส่วนใหญ่ยอมรับเวลา16.01-19.00 น. ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการนําเสนอด้วยวิธีนําเสนอต่อหน้า ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้เวลา 11-20 นาที และส่วนระยะเวลาที่ใช้เสนอขายทางโทรศัพท์ ส่วนใหญ่ยอมรับให้ใช้เวลา 6-10 นาที ในด้านความสนใจต่อบริษัทประกันชีวิตที่ให้บริการ ความสนใจต่อสาระของเงื่อนไขทั่วไปของบริษัทประกันชีวิต อยู่ในระดับความสนใจมาก และความสนใจต่อแบบประกัน ชีวิตที่นําเสนอให้ความสนใจมากที่สุด ด้านความสัมพันธ์ พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลของผู้มุ่งหวังกับปัจจัยด้านบุคคลดังนี้ ด้าน 1.การยอมรับรูปแบบการนําเสนอข้อมูลประกันชีวิต 2.ลักษณะเพศของผู้นําเสนอ 3.ลักษณะข้อมูลในการนําเสนอต่อหน้า มีความสัมพันธ์กับ เพศของผู้มุ่งหวัง ด้าน 1. การยอมรับรูปแบบการนําเสนอข้อมูลประกันชีวิต และ2. ลักษณะเพศ 3.วัย และ4.บุคลิกภาพของผู้นําเสนอ5.รูปแบบการนําเสนอในตัวเนื้อหา 6.ลักษณะข้อมูลในการนําเสนอทางโทรศัพท์ 7.กรณีไม่สนใจซื้อ 8.สื่อประกอบการนําเสนอ 9.ช่วงเวลาติดต่อในครั้งแรก 10.ช่วงเข้าพบหรือติดต่อเพื่อเสนอขาย 11.ระยะเวลาที่ใช้ในการนําเสนอต่อหน้า 12.ระยะเวลาที่ใช้ในนําเสนอทางโทรศัพท์ 13.ความสนใจต่อบริษัทประกันที่ให้บริการ 14.ความสนใจต่อแบบประกันที่นําเสนอ 15.ความสนใจต่อสาระของเงื่อนไขทั่วไปของประกันชีวิต มีความสัมพันธ์กับ อายุของผู้มุ่งหวัง ด้าน 1.รูปแบบการนําเสนอในตัวเนื้อหา 2.การนําเสนอข้อมูลพร้อมกับแนะนําเว็ปไซต์ของบริษัท 3.ระยะเวลาที่ใช้ในการนําเสนอทางโทรศัพท์ 4.ความสนใจต่อบริษัทประกันที่ให้บริการ 5.ความสนใจต่อแบบประกันที่นําเสนอ มีความสัมพันธ์กับ สถานภาพสมรสของผู้มุ่งหวังด ด้าน 1.การยอมรับรูปแบบการนําเสนอข้อมูลประกันชีวิต และ 2.หากผู้มุ่งหวังไม่เห็นด้วยข้อมูลการนําเสนอ 3.กรณีไม่สนใจซื้อ 4.ความสนใจต่อบริษัทประกันที่ให้บริการ 5.ความสนใจต่อแบบประกันที่นําเสนอ 6.ความสนใจต่อสาระของเงื่อนไขทั่วไปของประกันชีวิต มีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาของผู้มุ่งหวัง ด้าน 1. การยอมรับรูปแบบการนําเสนอข้อมูลประกันชีวิต และ2.ลักษณะวัย และ3.บุคลิกภาพของผู้นําเสนอ 4.รูปแบบการนําเสนอในตัวเนื้อหา 5.ลักษณะข้อมูลในการนําเสนอทางโทรศัพท์ 6.กรณีมีข้อสงสัยระหว่างการนําเสนอ 7.กรณีไม่สนใจซื้อ 8.ระยะเวลาที่ใช้ในการนําเสนอทางโทรศัพท์ มีความสัมพันธ์กับ รายได้ต่อเดือนของผู้มุ่งหวัง ด้าน 1.การยอมรับรูปแบบการนําเสนอข้อมูลประกันชีวิต และ 2.ลักษณะเพศ 3.วัย และ4.รูปแบบการนําเสนอในตัวเนื้อหา 6.ลักษณะข้อมูลที่นําเสนอต่อหน้า 7.ลักษณะข้อมูลในการนําเสนอทางโทรศัพท์ 8.กรณีไม่สนใจซื้อ 9.สื่อประกอบการนําเสนอ 10.การนําเสนอข้อมูลพร้อมแนะนําเว็ปไซต์ของบริษท 11.ช่วงเข้าพบหรือติดต่อเพื่อเสนอขาย 12.ระยะเวลาที่ใช้ในการนําเสนอต่อหน้า 13.ความสนใจต่อบริษัทประกันที่ให้บริการ 14.ความสนใจต่อแบบประกันที่นําเสนอ 15.ความสนใจต่อสาระของเงื่อนไขทั่วไปของประกันชีวิต มีความสัมพันธ์กับ อาชีพของผู้มุ่งหวัง ประโยชน์จากการวิจัยในครั้งนี้ หน่วยงานของผู้วิจัยก็จะนําไปพัฒนาการนําเสนอขายประกันชีวิตให้ได้ประสิทธิภาพต่อไป เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ลดต้นทุนการนําเสนอขายและเวลาที่มีอย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10