ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร กรณีศึกษาบริษัทผลิตอาหารและเครื่องปรุงรสแห่งหนึ่งอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุรกิตต์ ศิลาสุวรรณ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง  สินค้าอุตสาหกรรม , สินค้าคงคลัง.
รหัสหนังสือ­ 09001686
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 192
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด  บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จํากัดได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตราพันท้ายนรสิงห์ เป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2505 ที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็ก โดยเริ่มจากผลิตข้าวเกรียบกุ้งและนํ้าพริกเผา โดยได้นําผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดไปจําหน่ายที่สถานีรถไฟมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร สู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมโรงงานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องปรุงรสอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2542 โดยได้มีการพัฒนาธุรกิจในครัวเรือนเป็นอุตสาหกรรมผู้ผลิตอาหารและเครื่องปรุงรสชั้นแนวหน้าที่สมบูรณ์แบบ และเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งจนถึงปัจจุบัน การดําเนินการศึกษาในส่วนของการบริหารจัดการคลังสินค้า ในส่วนของสินค้าสําเร็จรูปของแผนกคลังสินค้า โดยผู้วิจัยทําการเข้าสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลในคลังสินค้า ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม ในปีพ.ศ 2556 และได้ทําการศึกษาถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น พบว่ามีการจัดระบบในคลังสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้เกิดต้นทุนในการบริหารคลังสินค้าเกินความจําเป็น ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีปัญหาทางด้านต่างๆ ได้แก่ สินค้าเสียหายระหว่างจัดเก็บ สินค้าเสียหายระหว่างทําการขนย้ายสินค้า พนักงานที่ปฎิบัติงานใช้เวลาตรวจนับสต็อกสินค้าเป็นเป็นระยะเวลานาน หรือใช้เวลาในการค้นหาสินค้าเป็นระยะเวลานาน ซึ่งทําให้เกิดค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมา และนอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้เล็งเห็นถึงโอกาศในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จํากัดจึงได้ทําการศึกษาในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ประกอบไปด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงได้เสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการในด้าน บริหารจัดการคลังสินค้า และเสนอแนวทางในด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จํากัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในด้าน บริหารจัดการคลังสินค้าดังกล่าวแล้วผู้วิจัยจึงได้ทําการสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยการนํา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการพัฒนาโดยศึกษาทฤษฎีการจัดระบบคลังสินค้า เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าทั้งในด้านกระบวนการปฎิบัติงาน และในด้านบุคลากร ผลการศึกษาวิจัยทําให้ทราบได้ว่าการจัดระบบการจัดการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายในระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ประมาณ 1 เดือนจะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการจัดการในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 31.46 เปอร์เซ็น จากเดิมในคลังสินค้า ณ ปัจจุบัน ของบริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จํากัด มีอัตราการใช้ระยะเวลาในการจัดการในคลังสินค้าทั้งสิ้น 14,438 นาทีหรือ 240.63 ชั่วโมง และจากการปรับปรุงคลังสินค้าโดยนําทฤษฎีการจัดระบบคลังสินค้า มาปรับใช้ทําให้มีอัตราการใช้ระยะเวลาในการจัดการในคลังสินค้าทั้งสิ้น 9,897 นาทีหรือ 164.95 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่ามีอัตราการใช้ระยะเวลาในการจัดการในคลังสินค้าลดลงถึง 4,541 นาทีหรือ 75.68 ชั่วโมง หรือมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานในคลังสินค้าที่ดีขึ้นถึง 31.46 เปอร์เซ็นหลังจากทําการปรับปรุงและพัฒนา
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10