ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาาพในระบบแถวคอยการรับชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์เครื่อนที่กรณีศึกษา เอไอเอส ช็อป สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศุภณัฐ ผ่องลักษณา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง  การกําหนดลําดับงาน
รหัสหนังสือ­ 09001687
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 94
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทําการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในระบบแถวคอยการรับชําระค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา เอไอเอส ช็อป สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ โดยการใช้แบบจําลองเชิง คอมพิวเตอร์ โดยการศึกษาในครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและระบบที่จําลองขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เหมาะสมต่อการให้บริการลูกค้าได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในด้านของการใช้อรรถประโยชน์ เวลาที่ใช้ในระบบ และเวลาที่ใช้ในแถวคอย การเก็บรวบรวมข้อมูลทําได้โดยการสงั เกตและจดบนั ทึกข้อมูลของผู้มาใช้บรกิาร ระหว่างวัน ที่ 1 – 4 ธันวาคม 2557 และ ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 จากการศึกษาในครั้งนี้ทําให้พบได้ว่า ในปัจจุบันมีผู้เข้ามาใช้บริการ ระหว่างวัน ที่ 1 – 4 ธันวาคม 2557 ได้จํานวนผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 448 คน จํานวนผู้มาใช้บริการต่ําสุด 381 คน และ จํานวนผู้ใช้บริการสูงสุด 556 คน และ ผู้ที่มาซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 จํานวนผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 40.5 คน จํานวนผู้มาใช้บริการต่ําสุด 37 คน และ จํานวนผู้ใช้บริการสูงสุด 44 คน สําหรับผลการศึกษาในส่วนที่ได้ทําการจําลองระบบขึ้นมา พบว่ารูปแบที่เหมาะสมที่สุดคือ รูปแบบที่ 8 คือ การกําหนดให้ เคาน์เตอร์ 1 – 4 เปิดให้บริการ เวลา 11.00 น. ถึง 19.59 น. เคาน์เตอร์ 5 – 8 เปิดให้บริการเวลา 17.00 น. ถึง 19.59 น. เคาน์เตอร์ 9 – 10 เปิดให้บริการเวลา 11.00 น. ถึง 19.59 น. และ เคาน์เตอร์ 11 – 12 เปิด ให้บริการเวลา 17.00 น. ถึง 19.59 น. ผลที่ได้คือ การใช้อรรถประโยชน์ (Utilization) ได้ ประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกรูปแบบต่างๆที่จําลองขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ รูปแบบในปัจจุบันแล้วพบว่า รูปแบบใหม่ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า ซึ่งหมายความว่ารูปแบบใหม่ เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการให้บริการของ เอไอเอส ช็อป สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10