ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การบริหารและควบคุมสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัทกิบไทย จำกัด
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อธิพร เทียนสุวรรณ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง การควบคุมสินค้าคงคลัง.
รหัสหนังสือ­ 09001688
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 72
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด จากการศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท กิบไทย จํากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคเกี่ยวกบการจัดการสินค้าคงคลังและเพื่อลดต้นทุนในการจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งจากการเก็บข้อมูล พบว่าไม่ได้มีการจัดการที่เป็นระบบหรือใช้เครื่องมือใด ๆเข้ามาช่วยและไม่มีความชัดเจน ปัญหาที่สําคัญคือการมีปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่เหมาะสมโดยที่การสั่งซื้อแต่ละครั้งไม่ได้คํานึงถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่ได้สูญเสียไป จากการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาและควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการทํางานต่อไป ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมและเทคนิคการหาค่าจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมและจากการแก้ไขปัญหาโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคดังกล่าวนั้นเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนเดิมและต้นทุนที่เกิดจากการเทคนิคมาใช้ ทําให้องค์กรสามารถลดต้นทุนรวมของการจัดเก็บ สินค้าและการสั่งซื้อสินค้าได้ ซึ่งถือว่าแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังดังกล่าและสามารถนํามาประยุกต์ใช้และสามารถทําให้กิจการลดต้นทุนการ จัดการสินค้าลงไปได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10