ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การแก้ปัญหาในการจัดหาและส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัท ABCD จำกัด
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุปราณี ไผ่งาม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง การจัดหาจัดซื้อทางอุตสาหกรรม.
รหัสหนังสือ­ 09001689
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 99
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด การศึกษาค้นคว้านี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการการแก้ปัญหาในการจัดหาและส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์กรณีศึกษา บริษัท ABCE จํากัด ในปัจจุบันพบว่าทางบริษัทประสบปัญหาในสองด้าน ดังนี้ 1.ด้านการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับราคามีความผิดพลาด ส่งผลให้เกิดผลกระทบในการทํางานกับพนักงานและแผนกอื่นๆภายในบริษัท รวมถึงยังสูญเสียเวลาและเกิดการทํางานที่ซ้ําซ้อนในการแก้ไข ซึ่งอาจส่งผลกระทบไปถึงความพึงพอใจของลูกค้าให้ลดลงเนื่องจากความยุ่งยากของการแก้ไข้เอกสารอีกด้วย 2.บริษัทยังประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบชิ้นงานล่าช้าของลูกค้าปลายทาง รวมถึงอาจทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ในการศึกษาปัญหาที่หนึ่งผู้จัดทําได้ทําการศึกษาข้อมูลต่างๆ เช่น ศึกษากระบวนการและขั้นตอนการจัดทําเอกสารใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ในปัจจุบัน และทําการเก็บข้อมูลความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้นๆ แล้วจึงทําการปรับปรุงกระบวนการทํางานด้วยการสร้างมาตรฐานในการทํางานด้วย Work Flow และสร้างคู่มือปฏิบัติงานด้วย Work Instruction สําหรับการจัดทําเอกสารใบแจ้งหนี้ และใบเสนอราคา ซึ่งจากการปรับปรุงพบว่าสามารถช่วยลดการจัดทําเอกสารผิดพลาดได้ถึง 91% และสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการขอแก้ไขเอกสารใบขนที่ใช้ในการส่งออกกับกรมศุลกากรลงได้ถึง 27,500 บาท ในส่วนของปัญหาที่สอง ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลผลจากการดําเนินงานจากผู้ผลิตทั้ง 34 ราย ของบริษัท เป็นระยะเวลา 3 เดือน และนําข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานของผู้ผลิตโดยใช้การวิเคราะห์แบบเชิงลําดับขั้น AHP ซึ่งพบว่า ผู้ผลิตที่มีลําดับความสามารถในการดําเนินงานในระดับดีคือกลุ่ม A ทั้งสิ้น 4 ราย ซึ่งคิดเป็น 25% รองลงมาคือ ผู้ผลิตที่มีความสามารถในระดับปานกลางคือกลุ่ม B ทั้งสิ้น 18 ราย คิดเป็น 65.5% และกลุ่มที่มีความสามารถในการดําเนินงานน้อยและควรปรับปรุงแก้ไข คือกลุ่ม C ทั้งสิ้น 12 ราย คิดเป็น 9.5% ซึ่งการนําข้อมูลไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในปัจจุบันของผู้ผลิต ยังแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของผู้ผลิตแต่ละราย และสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปชี้แจง เป็นผลการประเมินให้ผู้ผลิตทราบศักยภาพของตน และพัฒนาการดําเนินงานของตนเองต่อไปในอนาคต นอกจากนี้บริษัทสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตที่เหมาะสมในแต่ละด้านอีกด้วย.
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10