ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน กรณีศึกษาบริษัทสยามนิสทรานส์ จำกัด แผนก Logisticsอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง รัฐฉัตร สุนทราฉาย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง การบริหารงานโลจิสติกส์.
รหัสหนังสือ­ 09001690
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 98
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด  เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและปริมาณการขนส่งสินค้า ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นรวดเร็ว บริษัท สยามนิสทรานส์ จํากัด ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่ง นั่นคือการแก้ไขปัญหายานพาหนะที่ใช้ขนส่งไม่เหมาะสมกับจํานวนสินค้า และการจัดการด้านเส้นทางสาหรับใช้รถขนส่งสินค้าอย่างไม่จําเป็น จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยวิธี SWOT Analysis และ Cause and Effect Diagram พบว่าปัญหาค่าใช้จ่ายจากการใช้รถขนส่งสินค้าย้อนหลังในช่วงปีล่าสุดพบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นมูลค่า 9,582,120 บาท ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจาก 1. วิธีการในการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าขาดประสิทธิภาพ 2. พนักงานขับรถขนส่งสินค้าขาดแรงจูงใจในการทางาน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาเพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและลดต้นทุนการใช้รถขนส่งสินค้า และแนวทางการเพิ่มมูลค่า Value Added ให้แก่บริษัท โดยผู้วิจัยได้นําเสนอ 2 แนวทางการแก้ปัญหา คือ 1) การนําแนวความคิดการจัดเส้นทางและตารางขนส่ง (Routing and Scheduling in Transport) โดยใช้วิธีการเมตริกซ์ประหยัด (The Saving Matrix Method) เป็น การแก้ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการจัดเส้นทางเดินรถและลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ซึ่งศึกษาจากข้อมูลลูกค้าหลักจํานวน 34 ราย และตารางเดินรถของบริษัทในปี 2013 ผลลัพธ์ที่ได้ สามารถจัดเส้นทางเดินรถเป็น 7 เส้นทางหลัก พร้อมทั้งนําไปทดลองใช้กับฐานข้อมูลตารางเดินรถทั้งสินค้าขาเข้าและขาออกเดิม พบว่าการใช้รถขนส่งสินค้ามีจํานวนลดลงคือประเภทรถบรรทุก 6 ล้อ จํานวน 3 คัน และรถขนส่งสินค้าประเภทรถกระบะ 4 ล้อ จํานวน 8 คัน รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 20,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.3 ของมูลค่าเดิมทั้งสิ้น 55,300 บาท โดยที่แต่ละเส้นทางเดินรถหลักทั้ง 7 เส้นทาง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ประเภทรถขนส่ง สินค้าของทางบริษัท ที่มีเวลาใช้สาหรับการให้บริการลูกค้าหลักจํานวนต่ําสุด 3 ราย ด้วย น้าหนักสินค้าที่เหมาะสม 2) แนวทางเพื่อแก้ปัญหาพนักงานขับรถขนส่งสินค้าขาดแรงจูงใจในการทํางานให้พนักงานขับรถ โดยการให้พนักงานขับรถได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในผลประโยชน์ ร่วมกันกับทางบริษัท (โครงการบ่มเพาะต้นกล้านักธุรกิจ) เป็นการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัทโดยที่ผู้เกี่ยวข้องต่างได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายจากการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งตอบแทนรายเดือนของพนักงานขับรถที่ได้รับปัจจุบันกับสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการบ่มเพาะต้นกล้านักธุรกิจ แสดงผลถึงรายได้สุทธิเฉลี่ยของโครงการมากกว่า รายได้เฉลี่ยสุทธิปัจจุบัน ที่มีมูลค่า 11,631 บาท แสดงให้เห็นว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถที่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานได้ และในทางกลับกันโครงการบ่นเพาะต้นกล้านักธุรกิจนั้น ยังสามารถทําให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่งสินค้า เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าซ่อมบํารุงรถขนส่ง และค่าน้ามันที่ผันผวนตามเศรษฐกิจปัจจุบัน เป็นต้น รวมกันมีมูลค่าทั้งสิ้น 2,039,021.09 บาทต่อปี พร้อมทั้งโครงการบ่มเพาะต้นกล้านักธุรกิจนี้เป็นทางเลือกตัวหนึ่ง ให้กับบริษัทในอนาคตที่อยู่บนระบบห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain สามารถนาไปใช้ในการพิจารณาเพื่อดําเนินธุรกิจต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10