ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การประยุกต์ใช้หลักการลีนในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุน้ำตาลทราย กรณีศึกษาบริษัท M.P.V. จำกัดอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สถาพร ดำรงศักดิ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง การผลิตแบบลีน.
รหัสหนังสือ­ 09001691
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 86
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด  งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อนําหลักการแนวคิดแบบลีนและเครื่องมือของลีนมาประยุกต์ใช้เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการบรรจุน้ําตาล และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม โดยใช้แผนภาพสายธารคุณค่าวิเคราะห์กระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าตามแนวคิดแบบลีน จากการศึกษาพบว่าความสูญเสียในกระบวนการบรรจุน้ําตาล มีเวลาที่สูญเสียไปในกระบวนการบรรจุน้ําตาล ในระหว่างขั้นตอนการตักน้ําตาลลงถุงส่งไปชั่งน้ําหนัก และระหว่างขั้นตอนการชั่งน้ําหนักส่งต่อไปซิลปิดปากถุง ดังนั้นจึงทําการปรับปรุงโดยใช้เครื่องมือตามแนวคิดลีนมาประยุกต์ใช้ ด้วยหลักการของ ECRS ซึ่งประกอบด้วย การตัดขั้นตอน (Eliminate) การรวมขั้นตอน (Combine) การจัดลําดับงานใหม่ (Rearrange) การปรับปรุงให้ทํางานง่ายขึ้น (Simplify) และนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาประยุกต์ร่วมกับโปรแกรมจําลองสถานการณ์ (Simulation Model) ด้วยโปรแกรม ARENA เพื่อสะท้อนภาพการดําเนินงานในสภาพการณ์ปัจจุบันและหลังจากการปรับปรุงกระบวนการหลังจากการปรับปรุงสามารถสรุปผลได้ดังนี้ สามารถลดเวลาที่ใช้ในกระบวนการบรรจุน้ําตาลจาก 268.48 วินาที เป็น 128.3 วินาที หรือลดลง 52.21% และจะทําให้หลังจากการปรับปรุงสามารถบรรจุน้ําตาลได้ 302,400 กระสอบ/ปี เพิ่มขึ้นจากก่อนปรับปรุงกระบวนการ 2,160 กระสอบ/ปี ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการทํากําไร ประมาณ 648,000 บาท/ปี หรือเพิ่มขึ้น 0.71% ยังทําให้จํานวนพนักงานในไลน์การบรรจุมีจํานวนลดลงจาก 15 คน เหลือจํานวน 8 คน/กะ ลดต้นทุนค่าแรงงานลง 1,965,600 บาท/ปี หรือลดลง 46.67% และจากการจัดลําดับขั้นตอนการทํางานใหม่ ช่วยป้องกันการทําลายกระสอบน้ําตาลที่มีน้ําหนักไม่ได้มาตรฐาน 7,248 กระสอบ/ปี คิดเป็นเงินรวม 43,488 บาท/ปี ที่สามารถประหยัดได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10