ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> กรณีศึกษารูปแบบการลดต้นทุนค่าขนส่งแผนกจัดส่ง บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฉัตรชัย ลี้เจริญพงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง ค่าขนส่ง
รหัสหนังสือ­ 09001692
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 56
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จํากัด เป็นบริษัท 1 ใน 10 ของเอเชียที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเวชภัณฑ์ และอาหารเสริมสําหรับสัตว์ ที่มีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ทั้ง ในและต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาต้นทุนค่าขนส่งมีมูลค่าสูงถึง 74.39% หรือ 25.6 ล้านบาทของค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปี จึงเป็นเหตุจูงใจในการลดต้นทุนค่าขนส่ง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.อัตราค่าขนส่งกับจํานวนชิ้นในการแพ็คสินค้า 2.อัตราค่าขนส่งที่แตกต่างกันตามระยะทาง และ 3. การส่งแบบรายชิ้นมีมูลค่าสูงกว่าการส่งแบบเหมาคัน ซี่งทั้งสามปัจจัยมีผลให้ค่าขนส่งมีมูลค่าสูง ผู้วิจัยจึงนําเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุน โดยการนําปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น มาปรับปรุงวิธีการทํางาน จนสามารถสร้างรูปแบบการลดต้นทุนได้ 3 รูปแบบ และสามารถลดต้นทุนได้ดังนี้ 1.เพิ่มการจัดส่งแบบเหมาคัน โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงสามารถลดค่าขนส่งได้ 8,457,658 บาท 2. การแพ็คสินค้า โดยลดจํานวนชิ้น (กล่อง) โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงลดค่าขนส่งได้ 397,116 บาท 3. การจัดส่งแบบ Milk Run โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับปรุงสามารถลดค่าขนส่งได้ 111,995 บาท รวมค่าขนส่งที่ลดได้จริงทั้ง 3 รูปแบบทั้งสิ้น 8,966,769 บาท (เก็บข้อมูล 6 เดือน) โดยลดได้ 70%ของค่าขนส่งต่อปี จากรูปแบบดังกล่าว สามารถนํามาสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เช่น การนํารายการสินค้า มาทดสอบการจัดวางลงในกล่องให้สามารถลดจํานวนชิ้นสินค้าลง จนค้นพบรูปแบบการแพ็คสินค้าหลาย ๆ รูปแบบ เป็นต้น และนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์การลดต้นทุน โดยเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน หาค่าเฉลี่ยและตั้งเป้าหมาย นํามาซึ่งการกําหนดตัวชี้วัดของผู้ปฏิบัติงานทุก ๆ ปี ทําให้เกิดลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง.
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10