ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท KPK จำกัด
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชุติมา ศักดาพิสุทธิ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง  การจัดการคลังสินค้า.
รหัสหนังสือ­ 09001694
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 92
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท KPK จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจําหน่ายเม็ดพลาสติก กิจกรรมหลักของบริษัทคือการซื้อและนําเข้าเม็ดพลาสติก จัดเก็บสต๊อกสินค้า และกระจายสินค้าให้ลูกค้าที่อยู่ในประเทศและส่งออกไปให้ลูกค้าต่างประเทศ ดังนั้นกิจกรรมการจัดเก็บ ดูแลรักษาและขนส่งสินค้าจึงเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญต่อการดําเนินงานของบริษัท การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บและขนส่งสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของคลังสินค้าของบริษัท โดยมุ่งเน้นการลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ผู้ศึกษาได้ทําการเก็บข้อมูลการดําเนินงานในคลังสินค้า และทําการศึกษา 1) แนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 2) ความเป็นไปได้ในการใช้คลังสินค้าสาธารณะในการจัดเก็บสินค้าบางชนิด เพื่อลดระยะทางและเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่ง ผลการศึกษาพบว่า 1) การปรับเปลี่ยนแผนผังการจัดวางสินค้าและแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ ABC Analysis เพื่อให้ forklift สามารถเข้าถึงสินค้าได้ทุก pallet จากเดิมที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายสินค้าที่อยู่ด้านนอกออกก่อนนั้น จะช่วยให้ลดเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้าลงได้จากเดิมที่ใช้เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 2,200-2,300 วินาทีต่อ 1 pallet ลดลงเหลือ 300-400 วินาที ต่อ 1 pallet ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการดําเนินงาน ลดการทํางานล่วงเวลา 2) การนําสินค้าบางชนิดที่มีพื้นที่การรับและส่งสินค้าอยู่ใกล้เคียงกันไปเก็บไว้ยังคลังสินค้าสาธารณะที่อยู่ใกล้กับ Supplier และลูกค้า แทนการนําสินค้ามาเก็บที่คลังสินค้าของบริษัทซึ่งอยู่ห่างจากทั้ง Supplier และลูกค้าค่อนข้างมาก จะช่วยให้ระยะทางการขนส่งสินค้าโดยรวมลดลง โดยสินค้า PC/ABS XXXX จากเดิมที่ต้องขนส่งเป็นระยะทางรวม 306 กิโลเมตรในการรับสินค้าจาก Supplier มาเก็บที่คลังสินค้าของบริษัท หากนําสินค้าไปเก็บยังคลังสินค้าสาธารณะ ระยะทางในการขนส่งจะลดลงเหลือ 10 กิโลเมตร และระยะทางในการส่งสินค้าไปยังบริษัทของลูกค้าลดลงจาก 153 กิโลเมตร เป็น 10 กิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายพบว่า การเก็บสินค้าไว้ที่คลังสินค้าของบริษัท จะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเฉลี่ยเดือนละ 7,000 บาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเช่าคลังสินค้าและขนส่งสินค้าจากสินค้าสาธารณะจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 5,175 บาท สําหรับสินค้า PC XXXX ที่ลูกค้าส่วนมากอยู่ในโซนจังหวัดชลบุรี หากบริษัทนําสินค้าไปเก็บยังคลังสินค้าสาธารณะที่อยู่ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จะช่วยลดระยะทางในการรับสินค้าจาก Supplier มาเก็บเพื่อรอจําหน่ายได้ จากเดิมที่ใช้ระยะทางรวม 306 กิโลเมตรในการรับสินค้ามาเก็บที่คลังสินค้าของบริษัท จะใช้ระยะทางเพียง 66 กิโลเมตรในการนําสินค้าจาก Supplier ไปเก็บที่คลังสินค้าสาธารณะที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และระยะทางในการส่งสินค้าไปให้กับลูกค้าจะลดลงจากเฉลี่ย 110 กิโลเมตรต่อเที่ยว เป็น 30 กิโลเมตรต่อเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจํานวนเท่ากันที่ 20 ตัน พบว่า การเก็บสินค้าไว้ที่คลังสินค้าของบริษัท จะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งโดยรวมอยู่ที่ 30,900 บาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเช่าคลังสินค้าและขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าสาธารณะอยู่ที่ประมาณ 24,814 บาท สามารถสรุปได้ว่า การนําสินค้าไปเก็บยังคลังสินค้าสาธารณะ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าของบริษัทลงได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าอย่างเร่งด่วน โดยสามารถจัดส่งสินค้าได้ภายใน 1 วัน จากเดิมที่ต้องใช้เวลา 2-3 วัน.
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10