ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การศึกษารูปแบบการกระจายสินค้าเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีบริษัท X.X.X. จำกัดอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฉัตริกา สมรูป
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง  การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
รหัสหนังสือ­ 09001695
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 104
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด  บริษัท X.X.X. จํากัด มีแนวทางการดําเนินธุรกิจโดยใช้แผนกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงทําให้มีการจัดส่งสินค้าจากโรงงานเข้าที่พักตามศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ตามภูมิภาค เพื่อกระจายสินค้าให้กับทางคลังจังหวัด และแบบส่งสินค้าจากโรงงานเข้าคลังจังหวัดโดยตรง ก่อนส่งสินค้าให้กับทางลูกค้า ที่เป็นผู้ค้าส่งรายใหญ่ในจังหวัดนั้น ๆ ทําให้เกิดต้นทุนโลจิสติกส์ในส่วนต่าง ๆ ที่ซ้าซ้อนกัน ระหว่างศูนย์กระจายสินค้า (DC) และคลังจังหวัด การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้ เพื่อศึกษารูปแบบการกระจายสินค้า และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ลดต้นทุนในส่วนกิจกรรมที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในการกระจายสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า (DC) และคลังจังหวัด หารูปแบบการกระจายสินค้าที่เหมาะสมกับบริษัท เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการกระจายสินค้า หาแนวทางในการลดต้นทุน การกระจายสินค้าที่เกิดขึ้นจากการกระจายสินค้า และตอบสนองความต้องการลูกค้าในการจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาได้ทําการเปรียบเทียบต้นทุนการกระจายสินค้าในรูปแบบปัจจุบัน และการส่งสินค้าตรงจากโรงงานไปยังลูกค้า(Direct Shipment) ในพื้นที่ภาคกลาง ตะวันตก และ ตะวันออก ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ย. 2557 ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนในการกระจายสินค้าในรูปแบบ Direct Shipment จะสามารถลดต้นทุนการกระจายสินค้า จากรูปแบบปัจจุบันคิดเป็น มูลค่า 5,457,369 บาท และสามารถลดเที่ยววิ่ง การขนส่งสินค้าจากโรงงานมาคลังสินค้าได้ 3,405 เที่ยว จากการแนวทางการปรับรูปแบบการกระจายสินค้าเป็นแบบส่งตรง Direct Shipment ทางบริษัทยังสามารถลดปริมาณสินค้าคงคลังที่คลังจังหวัดได้ เมื่อทางผู้ศึกษาได้ทําการคํานวณสินค้าคงคลังสํารอง และจุดสั่งซื้อใหม่ ทําให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง คิดเป็นมูลค่า 16,534,323 บาท.
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10