ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การจัดการต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของธุรกิจ SMEs กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องดื่มออร์แกนิคอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง นพรุจ โตขำ.
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง สินค้าเกษตร , ต้นทุนการผลิต
รหัสหนังสือ­ 09001696
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 54
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด การศึกษาเรื่อง การจัดการต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของธุรกิจ SMEs ในปัจจุบันกําลังประสบปัญหาต้นทุนในการผลิตสูง ซึ่งจะเห็นได้ว่า 80% ของต้นทุนทั้งหมดมาจาก 3 ปัจจัยหลัก 1.ค่าขวดเปล่าคิดเป็น 40% จากต้นทุนทั้งหมด 2.ค่าพลังงาน 20.7% เกิดจากการจัดเก็บวัตถุดิบซึ่งก็คือเนื้อมังคุดไว้ในตู้แช่วัตถุดิบจํานวนมากทําให้เกิดต้นทุนค่าพลังงานสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 3. ค่าแรงพนักงาน 19.7% ทั้งนี้สามสาเหตุหลักจะผันแปรตามปริมาณการผลิต ซึ่งวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อหาแนวทางในการจัดการต้นทุนการผลิตให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน และเพื่อจัดทําแผนการผลิตให้กับ บริษัทผลิตเครื่องดื่มออร์แกนิค โดยจากการผลิตแบบเดิมจะทําการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกค้าหรือแบบ (MTO) เป็นสาเหตุให้ต้นทุนรวมในการผลิตอยู่ที่ 1,534,490 ซึ่งค่อนข้างสูง ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาแนวทางในการผลิตเพื่อลดต้นทุนในการผลิต 2 แนวทาง คือ 1. แนวทางการผลิต 9000 ขวดต่อเดือนหรือ 10,800 ขวดต่อปี จากแนวทางข้างต้นสามารถลดต้นทุนรวมเหลือเพียง 1,426,118 หรือลดลง 7% จากแนวทางการผลิตแบบเดิม พร้อมทั้งใช้กลยุทธ์ในการขนส่ง (Backhauling management)ในการลดต้นทุนค่าขวด 2. แนวทางการผลิต 10,000 ขวดต่อเดือน (เต็มกําลังการผลิต) หรือ 120,000 ขวด ต่อปี และประยุกต์ใช้กลยุทธ์ Backhauling Management ในการวางแผนการขนส่งเพื่อลดค่าขวดสําหรับการบรรจุน้ํามังคุดเช่นเดียวกันกับแนวทางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนรวมในการผลิตลดลง (Total Cost) เหลือเพียง 1,362,594 บาท หรือลดลง 12% จากแนวทางการผลิตเดิม.
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10