ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อโดยใช้วิธี AHP กรณีศึกษาบริษัทผลิตงานหล่อโลหะรูปพรรณอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อังกูร วีรสกุล.
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง การควบคุมกระบวนการผลิต
รหัสหนังสือ­ 09001697
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 100
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด ปัญหาของกระบวนการสั่งซื้อที่ไม่มีคุณภาพจะส่งผลให้กิจการเสียโอกาสในการขายสินค้าและให้บริการลูกค้า เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด ส่งผลให้การผลิตสินค้าและการส่งมอบให้ลูกค้าล่าช้าส่งกว่ากําหนด เมื่อวิเคราะห์สาเหตุจะพบได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากซัพพลายเออร์และความล่าช้าในขั้นตอนการอนุมัติใบสั่งซื้อ ทําให้ฝ่ายจัดซื้อต้องมีการหาซัพพลายเออร์เจ้าใหม่เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบทําให้เกิดการเสียเวลาในขั้นตอนนี้ขึ้นทําให้กระทบกับขั้นตอนของการอนุมัติใบสั่งซื้อ ดังนั้นเพื่อให้เป็นแนวทางที่จะตอบวัตถุประสงค์ของการทําการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ จึงนําแนวคิด 2 วิธีมาใช้ได้แก่ 1. การใช้ระบบ AHP เข้ามาช่วยในการช่วยตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ 2. หาแนวทางวิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อโดยใช้ระบบลีน (Lean Procurement) ซึ่งการใช้ระบบ AHP เป็นการนํามาประยุกต์เพื่อใช้ในการคํานวณและหาค่าความสําคัญของปัจจัยและซัพพลายเออร์ที่เหมาะสมกับบริษัท กรณีศึกษาโดยกําหนดปัจจัยหลักที่มีผลต่อการคัดเลือกซัพพลายเออร์ ดังนี้ การสั่งซื้อขั้นต่ํา คุณภาพ ระยะเวลาจัดส่ง ราคา และสินเชื่อ หลังจากนั้นจึงมาหาค่าความสําคัญของปัจจัยและเปรียบเทียบกับซัพพลายเออร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจหลังได้ซัพพลายเออร์แล้วจึงนํามาวิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อโดยใช้ระบบลีน (Lean Procurement) โดยการใช้แนวคิด การปรับปรุงสายธารคุณค่า เพื่อจะทําให้เห็นถึงการไหลของขั้นตอนการทํางานและสามารถวิเคราะห์หาจุดที่เป็นปัญหาและความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และทําการลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในจุดนั้น หลังจากนั้นจึงทําการสรุปผลการวิเคราะห์ หลังการทําวิเคราะห์ค่าน้ําหนักความสําคัญแล้ว พบว่าปัจจัยที่สําคัญที่ทางบริษัทควรให้ความสําคัญที่สุด คือ “ปริมาณการสั่งขั้นต่ําต่อครั้ง” 35.72% และ “ซัพพลายเออร์ B “ เป็นทางเลือกที่เหมาะที่สุด 40.20% ซึ่งมีค่ามากที่สุด และยังมีค่าน้ําหนักปัจจัยด้าน “ระยะเวลาในการจัดส่ง” คิดเป็น 34.45% ที่ยังคงมากกว่าซัพพลายเออร์รายอื่นๆ และใช้แนวคิดระบบลีน (Lean Procurement) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน โดยใช้แนวคิดการปรับปรุงสายธารคุณค่า เพื่อจะทําให้เห็นถึงการไหลของขั้นตอนการทํางานและสามารถวิเคราะห์หาจุดที่เป็นปัญหา โดยพบว่าเกิดขั้นตอนที่เป็นปัญหามีจํานวน 6 ขั้นตอน จากทั้งหมด 18 ขั้นตอน ซึ่งเกิดจากปัญหาการรอคอยและการทํางานที่ซ้ําซ้อน หลังจากปรับปรุงจะพบได้ว่าสามารถทําให้ระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อเร็วขึ้นจากเดิม 19 ‟ 32 วัน เหลือ 12 ‟ 30 วัน ลดไปประมาณ 6 - 7 วัน และลดขั้นตอนการจัดซื้อจาก 18 ขั้นตอนเหลือ 12 ขั้นตอน.
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10