ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การวางแผนปรับปรุงการวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ บริษัทเฉลิมวิเชียร เทรดดิ้ง จำกัด
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ยูถิกา สงวนวงศ์.
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง  การวางผังโรงงาน
รหัสหนังสือ­ 09001698
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 63
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด เนื่องด้วยในปัจจุบันการแข่งขันภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะด้านการบริการที่ต้องรวดเร็วทันใจลูกค้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความจําเป็นที่ต้องพัฒนาการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เทียบเท่า หรือดีกว่าคู่แข่งอยู่เสมอ ทางบริษัทเฉลิมวิเชียร เทรดดิ้ง จํากัด ที่ได้ประกอบกิจการการค้า ประเภทวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย สี อุปกรณ์ทาสี เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ ไม้อัด ไม้แปรรูป เครื่องตกแต่งอาคาร เป็นต้น จึงได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องปรับปรุงการวางสินค้าให้เหมาะสมในคลังสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน ทั้งนี้ทางบริษัท มีปัญหาในเรื่องการแบกรับต้นทุนการสต็อกสินค้าที่เกินจําเป็น เนื่องจากไม่เคยมีการวิเคราะห์การหมุนเวียนของสินค้า และไม่มีการคํานวณหาจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม ประกอบกับไม่มีป้ายบอกประเภทและหมวดหมู่ของสินค้าอย่างชัดเจน แนวทางการแก้ไขคือ การวิเคราะห์การหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง การหาจุดสั่งซื้อสินค้าที่เหมาะสม และการปรับปรุงแผนผังการวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลสินค้าทั้ง หมด 2,178 รายการ มูลค่าสินค้าทั้งสิ้น 3,570,066.33 บาท จากการศึกษาได้ว่า 1. การคิดวิเคราะห์การหมุนเวียนของสินค้าคงคลังเพื่อแบ่งระดับการให้ความสําคัญของสินค้าที่ต้องการการควบคุมอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธี ABC Analysis Classification มีสินค้าทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม AA มี 1 รายการ กลุ่ม A มี 6 รายการ กลุ่ม B มี 15 รายการ กลุ่ม C มี 125 รายการ และกลุ่ม D มี 2,031 รายการ จากนั้นนําสินค้าในกลุ่ม A,B,C มาคํานวณหาจุดสั่งซื้อที่เหมาะสม พบว่าสามารลดมูลค่าสินค้าคงคลังในกลุ่ม A,B,C จากเดิม 537,077.70 บาท เหลือ 367,962.57 บาท ลดลง 169,115.13 บาท หรือคิดเป็น 31.49% 2. นําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการวางสินค้าแบบ Dedicated Storage ตามพื้นที่การจัดเก็บ พบว่า ระยะทางการเข้าถึงสินค้า (หน่วยเป็นเมตร) สั้นลง ดังนี้ พื้นที่ที่ 1 ลดลง 34.44%, พื้นที่ที่ 2 ลดลง 0.80%, พื้นที่ที่ 3 ลดลง 2.57%, พื้นที่ที่ 4 ลดลง 31.42%, พื้นที่ที่ 5 ลดลง 5.43%, พื้นที่ที่ 6 ลดลง 26.03%, พื้นที่ที่ 7 ลดลง 21.94%, พื้นที่ที่ 8 ลดลง 12.50%, พื้นที่ที่ 9 ลดลง 31.59%, พื้นที่ที่ 10 ลดลง 0.55%, พื้นที่ที่ 11 ลดลง 31.79%, พื้นที่ที่ 12 ลดลง 35.17%, พื้นที่ที่ 13 ลดลง 27.66%, พื้นที่ที่ 14 ลดลง 35.4% และลดลงโดยเฉลี่ยเท่ากับ 21.24% 3. จัดทําป้ายบอกประเภทและหมวดหมู่ของสินค้า ตามชั้นวางของและพื้นที่การวางสินค้าหลังการปรับปรุง พบว่าประสิทธิภาพการหยิบสินค้าของพนักงานเร็วขึ้นโดยเฉลี่ย 22.29%
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10