ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา โรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลังแปรรูปอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กฤษณ์ เดชอมร.
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง การจัดการคลังสินค้า
รหัสหนังสือ­ 09001699
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 165
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด อุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสําปะหลังแปรรูป เป็นอุตสาหกรรมผลิตและส่งออกที่สําคัญ อุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็นการแปรรูปมันสําปะหลัง ซึ่งเป็นสินค้าเกษตร หลักของประเทศ การจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการศึกษาพบว่า ตําแหน่งการจัดเก็บสินค้าและแผนผังการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าไม่มีการจัดการที่เหมะสมกับสภาพงานที่เกิดขึ้นจริง การวิจัยนี้จึงนําเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการหยิบสินค้าเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติการโดยให้มีการปรับปรุงพื้นที่การเก็บสินค้า รายงานการเก็บสินค้า และปรับปรุงการ์ดบ่งชี้ เพื่อลดระยะเวลาในการหยิบสินค้า รวมถึงมีการปรับปรุงแผนผังการเก็บสินค้าจากแบบจัดวางแบบสุ่ม (Random) เป็นการจัดวางสินค้าโดยใช้หลักการ ABC Classification และจัดวางสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวมากไว้ใกล้ประตูเพื่อลดระยะทางเฉลี่ยรวมในการหยิบสินค้า ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมการหยิบสินค้าเพื่อส่งมอบลดลง โดยจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนผังด้วยการจําลองเหตุการณ์ โดยใช้วิธี Monte Carlo Simulation พบว่า สามารถลดระยะทางในการหยิบสินค้าจากเดิมลงได้ร้อยละ 60.61 ลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงรถฟอร์คลิฟท์ลงได้ร้อยละ 57.27 นอกจากนี้งานวิจัยยังได้นําเสนอแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันโดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance) และการวางแผนขยายธุรกิจสินค้าเข้าไปสู่ธุรกิจปลายน้ํา (Forward Integration)
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10