ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การสร้างความสามารถในการแข่งขันกระบวนการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัดอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศรีสกุล บุญมี.
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง  การบริหารงานโลจิสติกส์
รหัสหนังสือ­ 09001700
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 133
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด เนื่องจากในปัจจุบันการแข่งขันในกระบวนการโลจิสติกส์มีผลกระทบกับบริษัท ดังนั้นเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน จึงได้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการจัดโหลด ซึ่งเป็นส่วนที่กระทบกับลูกค้าโดยตรง โดยจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าบริษัท XXX จํากัด ทําการจัดโหลดสินค้าขาดประสิทธิภาพ ทําให้สถิติข้อมูลพบว่า ทําการจัดโหลดสินค้าไป HUB ขาดจํานวน 1,710 กล่อง และทําการจัดโหลดสินค้าเกินไป HUB จํานวน 1,760 กล่อง จึงได้ทําการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไข การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถกําหนดวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพ ความแม่นยํา ความถูกต้องในการจัดโหลดสินค้าไป HUB ส่วนภูมิภาค รวมถึงสามารถลดต้นทุนและสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ จากการศึกษาพบว่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ งานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาใน 3 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่หนึ่ง การประยุกต์ใช้ทฤษฏีระบบดึงเพื่อลดเวลา ลดต้นทุน และลดความซับซ้อนในการทํางาน รวมถึงสามารถเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าที่ห้องเตรียมสินค้า ส่งผลให้เกิดการสร้างกลยุทธ์ในการทําธุรกิจรับฝากเก็บสินค้าในส่วนพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ขั้นตอนที่สองได้แก่ การปรับรูปแบบการบริหารการจัดเก็บจากรูปแบบ Random Location มาเป็นรูปแบบ Fixed Zone Location (ตามกลุ่มสินค้า) ส่งผลให้สามารถลดเวลาในการจัดโหลดและบริหารจัดการสินค้าเคลื่อนไหวช้าได้อย่างรวดเร็ว และขั้นตอนที่สาม ปรับผังคลังสินค้าโดยทําการปรับตําแหน่งช่องโหลด เพื่อให้สามารถลดเวลาและระยะทางในการโหลดสินค้า จากการศึกษา พบว่าสามารถลดระยะเวลารวมของกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง - ปลายทางลง 37.68% และขั้นตอนการทํางานลดลง 30 %, ต้นทุนแรงงานลดลง 50%, พื้นที่ห้องเตรียมสินค้าเพิ่มขึ้น 100%, ความถูกต้องแม่นยํา เฉลี่ยทั้งการจัดโหลดขาด – เกินเพิ่มขึ้น 89.49%, ลดต้นทุนจากการจัดเก็บสินค้าเคลื่อนไหวช้าได้ 29.73% รวมถึงการนําผลการวิจัย มาสร้างกลยุทธ์ทําธุรกิจรับบริการฝากเก็บสินค้าห้องเย็นเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทโดยประมาณการกําไรสูงสุดได้ 3,420,000 บาท/ปี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10