ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ กรณีศึกษาบริษัท XYZ จำกัดอ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศุภชัย ยังจิตร.
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง การจัดการคลังสินค้า.
รหัสหนังสือ­ 09001701
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 115
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด ปัจจุบันการดําเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์ บริษัท XYZ จํากัด ในส่วนคลังสินค้า มีขั้นตอนและวิธีการทํางานที่ล่าช้าและมีความซ้ําซ้อนในขั้นตอนการทํางาน ส่งผลให้สูญเสียเวลา และต้นทุนการดําเนินงานสูง และเกิดความคลาดเคลื่อนของยอดสินค้าที่จัดเก็บภายในคลังสินค้าที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับจํานวนที่บันทึกในระบบ ซึ่งจากการนับยอดสินค้าภายในคลังสินค้า วันที่ 8 ธันวาคม 2556 พบว่าจากการจัดเก็บและเบิกสินค้าไม่ตรงพื้นที่จัดเก็บ ทําให้มียอดสินค้าจริงไม่ตรงกับยอดบันทึกในระบบมูลค่าสินค้า 767,720.14 บาท ในส่วนกิจกรรมการจัดส่งสินค้า พบว่าจากการวางแผนการใช้รถมีการวางแผนจํานวนรถที่สูงกว่ายอดการส่งสินค้า ยอดเฉลี่ยทั้งปี เพื่อต้องการรองรับการจัดส่งสินค้าช่วง High Season ทําให้การใช้พื้นที่รถจัดส่งสินค้าไม่เต็มประสิทธิภาพ มีการใช้พื้นที่บรรทุกเฉลี่ยร้อยละ 67.88 ของพื้นที่บรรทุกสินค้าทั้งหมด ซึ่งส่งให้ต้นทุนการจัดส่งสินค้าบริษัทสูง จึงได้ทําการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไข การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซ้อน และเพิ่มความแม่นยําและความถูกต้องในแต่ละขั้นตอนการทํางานภายในคลังสินค้า อีกทั้งเพื่อลดต้นทุนการดําเนินงานโลจิสติกส์ในส่วนของคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทได้ จากการศึกษาในส่วนกระบวนการคลังสินค้าพบว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจาก บุคลากร อุปกรณ์การทํางาน ขั้นตอนการทํางาน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ทําให้ขั้นตอนกระบวนการทํางานภายในคลังสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและวิธีการทํางาน และนําระบบบาร์โค๊ดและ Visual Control เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทํางานภายในคลังสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพลดเวลาและขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซ้อน โดยสามารถลดขั้นตอนการทํางานลง 4 ขั้นตอนการทํางาน และลดการใช้พนักงานปฏิบัติงานลงจํานวน 31 คน เป็นการลดต้นทุนคลังสินค้าลงได้ 10,230 บาทต่อวัน อีกทั้งเพิ่มความแม่นยําและถูกต้องในขั้นตอนการทํางาน ในส่วนการจัดส่งสินค้าพบว่าสาเหตุของปัญหา เนื่องจากวิธีการจัดส่งสินค้าที่ต้องใช้ความชํานาญของบุคคลากร ทําให้ไม่สามารถหาผู้ให้บริการเข้ามาปฏิบัติงานเมื่อต้องการใช้งานได้ทันที จึงต้องวางแผนจํานวนรถขนส่งสินค้าสูงกว่ายอดส่งสินค้าเฉลี่ยจริง เพื่อฝึกงานและเตรียมพร้อมบุคลากร อีกทั้งบริษัทกําหนดการใช้รถขนส่งสินค้าประเภทเดียว ซึ่งผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการวางแผนจํานวน การใช้รถขนส่งสินค้าออกเป็น 2 ทางเลือก ทางเลือกที่ 1 คือ การคงจํานวนรถขนส่งเดิมไว้และเพิ่มเติมสินค้าที่บรรทุก โดยการให้บริการรับฝากส่งสินค้าห้องเย็นเป็นการเปิดธุรกิจใหม่ ทางเลือกที่ 2 คือ การปรับลดจํานวนรถขนส่งสินค้าลงให้อยู่ในระดับเหมาะสมกับยอดการส่งสินค้าเฉลี่ยทั้งปี และนํารถบรรทุกประเภท 6-10 ล้อ ห้องเย็น เข้ามาช่วยในการจัดส่งสินค้าช่วง High Season ของบริษัท ซึ่งจาก 2 ทางเลือกนี้ สามารถลดต้นทุนการจัดส่งสินค้า เริ่มจากขั้นต่ําที่สุดอยู่ที่ 159,207 บาท/วัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10