ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ -> การศึกษาการสร้างศูนย์การขนส่งและกระจายสินค้าที่เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จต่อการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน จังหวัดหนองคาย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ   ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ภัสนันท์ วงศ์สวัสดิ์.
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
ชนิดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
หมวดหนังสือ­ วิทยานิพนธ์
หัวเรื่อง การบริหารงานโลจิสติกส์.
รหัสหนังสือ­ 09001702
เลข ISBN 0
ปีที่นำเข้า 2016-08-03
จำนวนหน้า 86
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆของการผ่านพิธีการศุลกากรของด่านศุลกากร จังหวัดหนองคาย แล้วได้พบว่าการลงบันทึกข้อมูลด้วยลายมือนั้นเป็นกระบวนการที่ทําให้เสียเวลานานที่สุด ซึ่งการลงบันทึกข้อมูลด้วยลายมือก็เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับเมื่อเกิดปัญหา แต่ปัจจุบันกรมศุลกากรมีฐานข้อมูลเหล่านั้นอยู่ในระบบ Paperless แล้ว จึงเห็นว่าควรยกเลิกกระบวนการดังกล่าว ให้เปลี่ยนมาเป็นการยื่นและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้ามาใช้บริการแทน ปัญหาที่สําคัญอีกหนึ่งข้อ พบว่าจุดให้บริการนั้นอยู่ไกลกัน ห่างกันหลายกิโลเมตร การผ่านพิธีการฯ มีความซับซ้อน ทั้งยังไม่สามารถอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง ผู้ศึกษาจึงทําการปรับลดกระบวนการ ลดระยะทางลง โดยได้ทําการปรับปรุงระบบจําลองฯ ให้เป็นรูปแบบของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้ได้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดในอนาคต หลังจากทําการจําลองสถานการณ์แล้ว พบว่าระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้บริการที่ด่านศุลกากรของรถบรรทุกแต่ละคันนั้นลดลง 7.3042 นาที ระยะเวลาเดินทางเฉลี่ยลดลง 24.0776 นาที ระยะเวลารอคอยเฉลี่ย ลดลง 39.2966 นาที และระยะเวลาเฉลี่ยรวมทั้งหมดที่อยู่ในระบบลดลงไปถึง 70.6774 นาที.
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

10.7.100.10