ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์
รายการหนังสือ : 1646 รายการ

‹ First  < 72 73 74 75
การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการร้านโชห่วยในเขตดินแดงโดยใช้ความต้องการต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีก
ปิยาณี วัฒนกุลกิตติ์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การแบ่งกลุ่มเยาวชนผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครตามความต้องการในด้านส่วนประสมทางการตลาด
กิตติพจน์ ชนะรัตน์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาในธุรกิจผลิตถังแก๊สหุงต้ม กรณีศึกษาของ บริษัท PPP จำกัด
ปัทมพร สีตบุตร
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บอะไหล่รถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา ร้าน XXX. อะไหล่จักรยานยนต์
กฤษฎา เอี่ยมบุณฑริก.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การศึกษาปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน กรณีศึกษา บริษัท BBB จำกัด
ศุทธิกานต์ ช่อมะกอก
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณภาพการบริการสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินสาขา สำนักพหลโยธิน
ภัทรววณ วระนันทน์.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยที่มีผลต่อ P/E ของหมวดประกันภัยและประกันชีวิต
Xianjun Tan
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
‹ First  < 72 73 74 75
10.7.100.10