ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์
รายการหนังสือ : 1646 รายการ

 < 1 2 3 4 5 >  Last ›
การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ไทยโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน
จริยา เมฆิยานนท์.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการที่ศูนย์การค้าเบ็ดเสร็จในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศรีสุดา ณัฏฐเศรษฐ์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทย
กรวีร์ ชัยอมรไพศาล
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยในการกําหนดอุปสงค์น้ําประปา ประเภทที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา สํานักงานประปาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ชุติมน ประมูลมาก
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดหวานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีปีการเพาะปลูก 2539/40
อมรรัตน์ กุหลาบเพ็ชรทอง
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลยันฮี
ตรีนุช คงคาสุริยฉาย
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การศึกษาโครงสร้างและการประหยัดโดยเพิ่มขนาดของการผลิตของธุรกิจสายการบินในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค
ฐิติมา โอสรประสพ
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย ในยุคประกันภัยเสรี
วีระวัฒน์ จันพรพงษ์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ผลกระทบจากการปรับอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ที่มีต่ออุตสาหกรรมปิโตเคมี
อารยา สุภารัตน์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องมือส่งเสริมการขาย กรณีศึกษาสินค้าแชมพูสระผม
เสาวลักษณ์ ผิวงาม
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
วิวัฒนาการของภาษาโฆษณาสินค้าสําหรับเด็กในนิตยสารสําหรับแม่และเด็ก ระหว่างปี พ.ศ.2521 - พ.ศ.2541
อัจฉรา สิงคกุลเดชะ
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ความสามารถในการชําระหนี้ต่างประเทศของภาครัฐบาลไทย
สุภาภรณ์ กวินพิทยาธร
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
รายงานการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการผลิตไส้กรอกหมู หมูยอ และไก่ยอไขมันต่ําจากแป้งบุก
อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยที่มีบทบาทต่อสมบัติทางหน้าที่ของแป้งบุกและการนําไปใช้ประโยชน์
อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
รายงานการวิจัยเรื่อง การออกแบบและปรับปรุงเครื่องมือในการวัดค่าความรัอนจําเพาะของอาหาร
พิชญ์อร ไหมสุทธิสกุล.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชมรายการละครของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท.
สมัญญา โพธิ์วิจิตร
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยทางด้านการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเดบิต ของผู้เป็นสมาชิก
ดุลยทัศน์ พืชมงคล
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›
10.7.100.10