ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์
รายการหนังสือ : 1646 รายการ

 < 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
การทดสอบการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย ตามแนวคิดค่าเสมอภาคของอํานาจซื้อ
ดวงใจ อภิรัตน์สกุล
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การวิเคราะห์ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเขตนครหลวงและปริมณฑล
ยงยุทธ ลิขิตผดุงกิจ
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการวางสินค้าในมิวสิควิดีโอ
ธีรชัย ธาราสุข
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟคั่วบดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค กาแฟคั่วบดในเขตกรุงเทพมหานคร
อังคณา ตีระกุล
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีส่วนในการตัดสินในบอกรับเป็นสมาชิก ยูบีซี
พรรณรัตถ์ รัชวัฒนะธานินทร์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผู้รับตรวจที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารไทย
ศันสนีย์ เรืองกรี
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
คุณภาพชีวิตของคนไทย วิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจสังคมเปรียบเทียบเป็นรายจังหวัดและรายภาค ปี พ.ศ. 2539
ไมตรี เหลืองนิมิตรมาศ
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
รัชดาภรณ์ ด้วงประเสริฐ
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ทิศทางการตลาดของธุรกิจไปรษณีย์เอกชนในอนาคต ในเขตกรุงเทพมหานคร
อิศรา วัจฎานนท์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ระบบพิจารณาเกรดเพื่อให้คําแนะนําในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้ นิวรัล เน็ตเวิร์ค
อดิศักดิ์ สังข์บุญนาค
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การพยากรณ์อนุกรมเวลาสําหรับอัตราเงินเฟ้อโดยนิวรอล เน็ทเวิร์ค
นารีรัตน์ แสงนาค
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ไทย
สมพงษ์ สุเมธกชกร
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
จงกลนี ไทยเกื้อ
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อการเกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ปรเมศวร์ เอี่ยมวรพงษ์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขยายตลาดส่งออกของสินค้าประมงไทย ในช่วงปี พ.ศ.2530 - พ.ศ.2538
อโนมา พิทักษ์ติกุล
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การโฆษณาขายตรงสินค้าประเภทกีฬาทางโทรทัศน์ที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภค
จุลสิทธิ์ ดิเรกกิจ
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทําประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
ประวิทย์ รังสรรค์วิจิตร
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การส่งเสริมการขายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้ออ่านนิตยสารภาพยนตร์
ชาติวุฒิ บุณยรักษ์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของห้างสรรพสินค้าโดยใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพ "เซอควอล"
วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การวิเคราะห์ดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2515-2542
ใกล้รุ่ง ไวยโภคี
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการบําบัดน้ําเสียในโครงการคลองเปรมประชากรใต้
สุรศักดิ์ จันทร์ฉาย
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
 < 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
10.7.100.10