ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์
รายการหนังสือ : 1646 รายการ

 < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์กับการเลือกท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
สมภพ ติรัตนะประคม
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ระบบค่าภาคหลวงกับการตัดสินใจผลิตก๊าซธรรมชาติ
สุวรรณี ลิ้มสุข
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
วิเคราะห์ความกดดันของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบลอยตัว กรณีศึกษาประเทศไทย
ปรีดา โพธิ์ทอง
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ไทย : กรณีศึกษาธนาคารทหารไทย
ทิพากร บุญสุวรรณ
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
Perspectives of business people and instructors of english for business communication regarding effective business letters
Duangporn Pornkaiwan
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
คุณลักษณะของกลุ่มผู้ซื้อและพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์
รัตติพร แสงวรา
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การวิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ไทย และต่างประเทศของเยาวชนไทย
สามารถ สนิทกูล
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงินในการลงทุนจัดตั้งลงสีข้าวขนาด 200 เกวียน/วัน ในจังหวัดขอนแก่น
ชาญชัย เต็งศิริพานิชย์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การศึกษาทัศนคติของพนักงานที่มีต่อการปรับองค์กร (กรณีศึกษา บมจ. ธนาคารศรีนคร)
รัชดา พรพัฒน์กุล
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การศึกษาหาจํานวนที่เหมาะสมในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
วรวรรณ ทรงเผ่า
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การสื่อสารการตลาดของบริษัทผู้ผลิตเพลงไทยสากลสําหรับกระตุ้นการซื้อสินค้า ที่มีลิขสิทธิ์
กฤตพน ถาวรสุข
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การพัฒนาระบบสินค้าคงคลังในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : โรงงานผลิตสายพานลําเลียง
อริย์ก ยิสารคุณ.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัญหาการตรวจสอบภายในของกลุ่มธุรกิจผู้ค้าส่งน้ํามัน
กาญจนา พูลทวี
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชัยยง เกศวยุธ
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการกําหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์ของหอการค้าไทยในอนาคต
ปิยะ นนทรักษ์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
แนวทางและกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อความสําเร็จของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ระหว่างปี พ.ศ.2540-2543
วริยา ประภานนท์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
 < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
10.7.100.10