ภาษาไทย | English < 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์บริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วรรธนะ วิรัสยางคกุล
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุน ETF ที่อ้างอิงดัชนีราคาหุ้นในประเทศ (Equity ETF)
เมลดา ไพรพิภัช
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยด้านอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ณัฐชานันท์ วงษ์ศรีแก้ว
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีผลต่อ ราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจธนาคารพาณิชย์
พรนิตย์ แดงรัศมีโสภณ
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การแบ่งกลุ่มหลักทรัพย์ในกล่มุ SET100 โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน และอัตราผลตอบแทนระยะสั้น
อรรถพล ขาวคม
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ประสิทธิภาพเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พรเทพ ภาวศุทธิรัตน์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การแบ่งกลุ่มพนักงานการไฟฟ้านครหลวง โดยใช้ปัจจัยด้านความคิดเห็นในการใช้งานระบบ SAP
ธันย์ภัคนันท์ อำพันสุวรรณ
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
 < 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
10.7.100.10