ภาษาไทย | English < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นริศรา จะงาม
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้างานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันการเงิน A
เพียงพร อภิชัยชัชวาล
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การแบ่งกลุ่มผู้ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
กิตติกุล จันทร์อินทร์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการร้านโชห่วยในเขตดินแดงโดยใช้ความต้องการต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีก
ปิยาณี วัฒนกุลกิตติ์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานในบริษัทไทยอะคริลิกไฟเบอร์ จำกัด
อนุสรา เวหาธรนาวี
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
 < 1 2 3 4 5 6 7 >  Last ›
10.7.100.10