ภาษาไทย | English < 1 2 3 4 5 6 7 8 >  Last ›
การแบ่งกลุ่มเยาวชนผู้ใช้บริการเกมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครตามความต้องการในด้านส่วนประสมทางการตลาด
กิตติพจน์ ชนะรัตน์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การแบ่งกลุ่มผู้ทำศัลยกรรม โดยใช้ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
อริสรา อุษาโสภิตกุล
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
"การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับความต้องการร้านปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี "
จักรกฤช เซี่ยงโหล
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
"การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามการประเมินคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจตุจักร "
พิสิษฐ์ มานัส
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
"พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (คอลลาเจน) กรณีศึกษา อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ "
ณัฐพร เกียรติภักดี
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา ภัตตาคาร เลควิว พัทยา
ณัฐสุดา บุราคร
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 >  Last ›
10.7.100.10