ภาษาไทย | English < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Last ›
การเพิ่มประสิทธิภาพการเลือกสถานที่จุดจอดให้บริการรถตู้โมบายเคลื่อนที่ของธนาคารออมสินภาค 1
ภาวิตา ธิรามนต์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
กันตภณ ไทยสุทธิเทพ
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด
อัยยพรรษ สารสาส
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าและศึกษาแนวโน้มการขยายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของบริษัท AAA จำกัด
รพีพร เลิศธีรพิพัฒน์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาในธุรกิจผลิตถังแก๊สหุงต้ม กรณีศึกษาของ บริษัท PPP จำกัด
ปัทมพร สีตบุตร
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
ธัชจุฑา คิมหันต์วัฒนาพร
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ของมนุษย์เงินเดือน
กิตติศักดิ์ ทองฟุก
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์งานขัดอุตสาหกรรม
กวิตา เนตินิธิกร.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับการตัดสินใจใช้บริการศูนย์ทันตกรรม
นภาภรณ์ กำยา.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  Last ›
10.7.100.10