ภาษาไทย | English


ผลการค้นหา
รายการหนังสือ : 1646 รายการ
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
 1 2 3 4 >  Last ›
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ
นิภาวรรณ ชนะจิตร
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบบัญชีสหกรณ์ร้านค้าในสถานศึกษา
พิเชษฐ์ ตั้งสงค์ไพบูลย์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี ปีเพาะปลูก 2534/35
พรรณี สัมฤทธิ์มีผล
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระจุกตัวของธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย
จิรวุฒิ ทองสาลี
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการให้สินเชื่อแก่ภาคเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ไทย
พงษ์ประยูร เติมเตชาติพงศ์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
The Impact of the asean free trade area on the cement industry in Thailand
Rungrong Israngkul Na Ayuthaya
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน ในอําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ฤดูเพาะปลูก 2536/37
ชวาล ชุติญาณวีรกุล
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ข้าวโพด จำแนกตามสายพันธุ์ ในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ฤดูเพาะปลูก 2534/35
สมศักดิ์ กิติรัตน์ตระการ
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ผลกระทบของราคาน้ำมันที่มีต่อภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศไทย
คมสันต์ คงเป็นสุข
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
วิเคราะห์โครงสร้างและประมาณการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
อัญชลี วสุนธราภิวัฒก์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
เศรษฐกิจการผลิต ปลานิล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี, 2536
พงษ์สวัสดิ์ ชีวเสถียรชัย
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปทานอ้อยในประเทศไทย
สมฤดี สุนันท์สถาพร
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุภาพระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กิจจา ฉิมพาลี
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การศึกษาปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ปวิท วิชชุลดา
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
โอกาสทางการตลาดของร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดในสถานีบริการน้ำมันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วิเชษฐ์ อนันตเวทย์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการที่ศูนย์การค้าเบ็ดเสร็จในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศรีสุดา ณัฏฐเศรษฐ์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยในการกําหนดอุปสงค์น้ําประปา ประเภทที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา สํานักงานประปาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ชุติมน ประมูลมาก
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดหวานเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีปีการเพาะปลูก 2539/40
อมรรัตน์ กุหลาบเพ็ชรทอง
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การศึกษาโครงสร้างและการประหยัดโดยเพิ่มขนาดของการผลิตของธุรกิจสายการบินในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค
ฐิติมา โอสรประสพ
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย ในยุคประกันภัยเสรี
วีระวัฒน์ จันพรพงษ์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
 1 2 3 4 >  Last ›
10.7.100.10