ภาษาไทย | English


ผลการค้นหา
รายการหนังสือ : 20 รายการ
หมวดหนังสือ: พฤติกรรมผู้บริโภค
การสื่อสารการตลาด ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
รื่นฤดี เตชะอินทราวงศ์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยทางด้านการสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการบัตรเดบิต ของผู้เป็นสมาชิก
ดุลยทัศน์ พืชมงคล
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
พฤติกรรมการตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องมือส่งเสริมการขาย กรณีศึกษาสินค้าแชมพูสระผม
เสาวลักษณ์ ผิวงาม
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
พฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ศรีศนิ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำหอมปรับอากาศใช้ในรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ธีรัตถ์ เซ็นภักดี.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปลำไย
รัตติญา สุทธลักษณ์.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อรถยนต์จากเต้นท์รถมือสอง
ภาณุ เจนเจษฏา.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ชาญวิทย์ ตระกูลวรสิน.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การศึกษาปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกโรคผิวหนัง /cอิศิรา ใจผ่อง.
อิศิรา ใจผ่อง.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องดื่มแอลกฮอล์ประเภทสุราของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
อรพรรณ พลวัตพิพัฒน์กุล,
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
10.7.100.10