ภาษาไทย | English


ชนิดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
รายการหนังสือ : 1648 รายการ

 1 2 3 4 >  Last ›
การเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ กรณีศึกษาบริษัท XYZ จำกัด
ศุภชัย ยังจิตร.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา โรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลังแปรรูป
กฤษณ์ เดชอมร.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การวางแผนปรับปรุงการวางสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ บริษัทเฉลิมวิเชียร เทรดดิ้ง จำกัด
ยูถิกา สงวนวงศ์.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อโดยใช้วิธี AHP กรณีศึกษาบริษัทผลิตงานหล่อโลหะรูปพรรณ
อังกูร วีรสกุล.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การจัดการต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปของธุรกิจ SMEs กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องดื่มออร์แกนิค
นพรุจ โตขำ.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การศึกษารูปแบบการกระจายสินค้าเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีบริษัท X.X.X. จำกัด
ฉัตริกา สมรูป
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท KPK จำกัด
ชุติมา ศักดาพิสุทธิ์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบความปลอดภัยของคลังวัตถุดิบ กรณีศึกษา บริษัทเอคโค โคท จำกัด
สรณ อวยพร
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
กรณีศึกษารูปแบบการลดต้นทุนค่าขนส่งแผนกจัดส่ง บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด
ฉัตรชัย ลี้เจริญพงศ์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การประยุกต์ใช้หลักการลีนในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบรรจุน้ำตาลทราย กรณีศึกษาบริษัท M.P.V. จำกัด
สถาพร ดำรงศักดิ์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน กรณีศึกษาบริษัทสยามนิสทรานส์ จำกัด แผนก Logistics
รัฐฉัตร สุนทราฉาย
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
สังคมศาสตร์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การแก้ปัญหาในการจัดหาและส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัท ABCD จำกัด
สุปราณี ไผ่งาม
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การบริหารและควบคุมสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัทกิบไทย จำกัด
อธิพร เทียนสุวรรณ
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์บริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วรรธนะ วิรัสยางคกุล
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
 1 2 3 4 >  Last ›
10.7.100.10