ภาษาไทย | English


ชนิดหนังสือ -> วิทยานิพนธ์ / IS ม.หอการค้าไทย
รายการหนังสือ : 1648 รายการ

 < 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
การแบ่งกลุ่มผู้ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด
กิตติกุล จันทร์อินทร์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การสร้างความสามารถในการแข่งขันกระบวนการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา บริษัท XXX จำกัด
ศรีสกุล บุญมี.
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการร้านโชห่วยในเขตดินแดงโดยใช้ความต้องการต่อส่วนประสมการตลาดค้าปลีก
ปิยาณี วัฒนกุลกิตติ์
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานในบริษัทไทยอะคริลิกไฟเบอร์ จำกัด
อนุสรา เวหาธรนาวี
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
การแบ่งกลุ่มผู้ทำศัลยกรรม โดยใช้ระดับความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด 7 Ps ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
อริสรา อุษาโสภิตกุล
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
"การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับความต้องการร้านปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี "
จักรกฤช เซี่ยงโหล
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
"การแบ่งกลุ่มลูกค้าตามการประเมินคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินสาขาจตุจักร "
พิสิษฐ์ มานัส
สำนักพิมพ์หอการค้าไทย
วิทยานิพนธ์
จำนวนหนังสือ : 4 เล่ม
 
 < 1 2 3 4 5 6 >  Last ›
10.7.100.10